Almene oplysninger

Almene oplysninger

Advokater har efter lovgivningen pligt til at give en række oplysninger.

Følgende skal oplyses til vores klienter:

Navn, adresse og kontaktoplysninger

Advokatkontoret KHL ApS er organiseret som anpartsselskab.
CVR-nummer er 33591101.
Advokatkontoret KHL ApS er beliggende på Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.
Kontoret kan kontaktes på T: +45 7634 1700 samt på mail: info@advokatkhl.dk.

Klientkonto

Indskudsoplysninger:

Klientkonto er i Sydbank
Konto: 7040 2043221
Swift: SYBKDK22
Iban: DK7570400002043221

Advokatkontoret KHL ApS / ejendomsafdeling har desuden klientbankkonto hos Nordea 2208 6269959604.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside.

Beskikkelse

Advokaterne hos Advokatkontoret KHL ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Forsikring

Alle advokater hos Advokatkontoret KHL ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiforsikring tegnet hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. CVR-nummer 40015604.

Lovvalg og værneting

Advokatkontoret KHL ApS anvender dansk ret som lovvalg, og danske domstole som værneting.

Tilsyns- og disciplinærsystem

Advokaterne hos Advokatkontoret KHL ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatkontoret KHL ApS og/eller utilfredshed med en af Advokatkontoret KHL ApS´ advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Lars Rafn

Lars Rafn

Advokat (L)